Privacy statement

Voor het laatst bijgewerkt op January 08, 2015 15:17

Artikel 1. Definities

1.1. In dit privacy statement worden de volgende definities gebruikt:

a. Kerkdienst Gemist: de gebruiker van dit privacy statement: Kerkdienst Gemist BV gevestigd aan de Adriaan de Vrieslaan 10 te Deventer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 55385877;

b. gebruiker: iedere persoon of afnemer die gebruik maakt van de diensten die via de website worden aangeboden;

c. diensten: de online diensten die via de website door Kerkdienst Gemist worden geleverd;

d. website: de website http://kerkdienstgemist.nl die door Kerkdienst Gemist wordt beheerd.

Artikel 2. Persoonsgegevens

2.1. Voor Kerkdienst Gemist is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens handelt Kerkdienst Gemist volgens de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

Kerkdienst Gemist BV

Adriaan de Vrieslaan 10

7425 NR Deventer

Artikel 3. Doeleinden van de verwerking

3.1. Kerkdienst Gemist verzamelt o.a. de volgende persoonsgegevens van de gebruiker: naam, e-mailadres, en indien van toepassing adres en telefoonnummer.

3.2. Kerkdienst Gemist verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a. het leveren van de diensten;

b. om contact op te kunnen met de gebruiker i.v.m. de levering van de diensten;

c. om de gebruiker op de hoogte te houden van nieuws over Kerkdienst Gemist.

Artikel 4. Versturen van digitale nieuwsbrieven

4.1. De persoonsgegevens van de gebruiker worden enkel voor het versturen van digitale nieuwsbrieven of overige commerciƫle communicatie via de e-mail gebruikt, indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven aan Kerkdienst Gemist, bijvoorbeeld doordat de gebruiker bij het aanmaken van een account op de website heeft aangeklikt dat hij nieuwsbrieven van Kerkdienst Gemist wenst te ontvangen.

4.2. De gebruiker kan zijn toestemming tot versturen van nieuwsbrieven te allen tijde intrekken, zie artikel 5.

4.3. Kerkdienst Gemist zal de gebruiker niet via de e-mail voor direct marketingdoeleinden benaderen indien de gebruiker daarvoor geen toestemming heeft gegeven.

Artikel 5. Het recht van verzet

5.1. De gebruiker heeft het recht om verzet aan te tekenen tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.

5.2. Verzet kan door de gebruiker o.a. op de volgende wijzen worden aangetekend:

a. elektronisch naar het e-mailadres: info@kerkdienstgemist.nl;

b. door in de e-mail waarin de nieuwsbrief is opgenomen op de link te klikken waarmee de gebruiker zich kan afmelden voor dergelijke nieuwsbrieven.

5.3. In elke digitale nieuwsbrief welke naar de gebruiker wordt verstuurd, wordt de gebruiker gewezen op de mogelijkheid om zich af te melden voor de nieuwsbrieven.

5.4. Indien de gebruiker verzet aantekent tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden, zal de desbetreffende verwerking onmiddellijk worden beƫindigd.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

6.1. Kerkdienst Gemist zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet aan derden verstrekken, tenzij een van de in artikel 6.2 genoemde uitzonderingen van toepassing is.

6.2. Het is Kerkdienst Gemist toegestaan de persoonsgegevens van de gebruiker aan een derde te verstrekken:

a. indien de gebruiker daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;

b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;

c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van Kerkdienst Gemist;

d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;

e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;

f. het noodzakelijk is voor het leveren van de diensten.

6.3. Kerkdienst Gemist kan andere bedrijven inzetten om taken namens Kerkdienst Gemist uit te voeren. Voorbeelden hiervan zijn het versturen van nieuwsbrieven. Zij hebben toegang tot persoonlijke informatie nodig om hun taken uit te voeren, maar mogen deze niet gebruiken voor andere doeleinden.

Artikel 7. Beveiligingsmaatregelen

7.1. Om inzage van persoonsgegevens van de gebruiker door onbevoegden te voorkomen, heeft Kerkdienst Gemist verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van persoonsgegevens.

Artikel 8. Privacy beleid van derden

8.1. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de website zijn verbonden, zoals social media websites. Kerkdienst Gemist aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met persoonsgegevens e.d. omgaan, dient de gebruiker het privacy beleid van de betreffende website raadt te plegen. Het privacy beleid van social media websites kan regelmatig wijzigen.

Artikel 9. Corrigeren van gegevens

9.1. Op verzoek verleent Kerkdienst Gemist aan gebruikers toegang tot alle informatie die Kerkdienst Gemist van hen bijhoudt. Verder biedt Kerkdienst Gemist gebruikers de mogelijkheid om eventueel onjuiste gegevens die Kerkdienst Gemist van hen bijhoudt, te laten corrigeren of verwijderen. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging of verwijdering van de persoonsgegevens van de gebruiker, kan de gebruiker via het e-mailadres info@kerkdienstgemist.nl contact opnemen met Kerkdienst Gemist.

Artikel 10. Contact

10.1. Indien de gebruiker vragen heeft over het privacy statement of vindt dat de website of het handelen van Kerkdienst Gemist niet in overeenstemming is met het privacy statement, dan kan de gebruiker contact met Kerkdienst Gemist opnemen.

10.2. Klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunnen via het e-mailadres info@kerkdienstgemist.nl bij Kerkdienst Gemist worden ingediend.

Artikel 11. Wijzigingen

11.1. Kerkdienst Gemist behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen of aanvullingen op het privacy statement worden hier gepubliceerd. Kerkdienst Gemist raadt de gebruiker aan om regelmatig het privacy statement te controleren.

Versie 1.0 12 november 2014

Kerkdienst Gemist B.V.